استارت اپ ویزا

برنامه مهاجر تی استارت اپ مناسب برای افرادی است که ارائه دهنده یک طرح یا ایده نوین درکانادا و حتی در سطح جها نی هستند و مایل به ایجاد کسب و کاردر کانادا می باشندکه می توانند از طریق این ایده با یک طرح تجاری مناسب از طریق ارائه یک بیزینس پلن جامع بودجه موردنیاز را از کانادا دریافت نمایند واقامت دائم کانادا را کسب کنند. بدین منظور شما باید سازمانهای معرفی شده توسط دولت کانادا را متقاعد کنید تا بتوانید بودجه مورد نظر را از این سازمانها دریافت کنید که این امر مستلزم ارائه بیزینس پلن جامع و منطبق با اصول لازم می باشد. درصور تی که سازمانهای مورد نظر ایده شما را بعد از ارزیابی مورد تایید قرار دادند شما می توانید برای کار اقدام کنید و پس از گذراندن روال کاری به اقامت دایم دست پیدا کنید.

سوالات متداول

از طریق لینک زیر فرم ارزیابی را پر کرده و همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

فهرست