ارزیابی شرایط مهاجرتی به کانادا برای برنامه اکسپرس اینتری

دربرنامه اکسپرس اینتری یک سیستم امتیاز بندی داریم که کمک می کند تا شما براساس پاسخ هایی که می دهید،  امتیازتان محاسبه شود. ما به این ترتیب شما را برای برنامه اکسپرس اینتری رتبه بندی و ارزیابی می کنیم.

فهرست