مدت زمان حضور شما در کانادا

حضور فیزیکی در کانادا برای کسانی که متقاضی شهروندی کانادا هستند الزامی است و روزهایی که به دلیل ویروس کووید-19 خارج از کانادا به سر می برند جزو روزهای حضور در کانادا محسوب نخواهد شد.
متقاضیان باید حداقل 1،095 روز (برابر با 3 سال) در طول 5 سال را پیش از زمان درخواست شهروندی در کانادا حضور داشته باشند
تعدادی از روزهایی که در کانادا به عنوان مقیم موقت یا شخص تحت حمایت سپری می کنید و یا حتی روزهایی که به عنوان Crown servant  یا عضوی از خانواده وی خارج از کانادا هستید نیز ممکن است جزو روزهای حضور شما در کانادا محسوب شوند.
مقیم موقت به بازدیدکنندگان، دانشجویان، کارگران یا دارندگان مجوز اقامت موقت گفته می شود.
شخص تحت حمایت نیز به کسی گفته می شود که نیاز به حمایت یا عملکرد هیئت مهاجران و پناهندگان دارد یا منظور کسی است که اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا در خصوص “ارزیابی رفع موقت خطرات” در مورد وی تصمیم قطعی و مثبت گرفته است.
برای محاسبه روزهای حضور در کانادا، هر روز که به عنوان مقیم موقت یا شخص تحت حمایت در طی 5 سال گذشته در کانادا گذرانده اید به عنوان یک نصف روز حساب خواهد شد. حداکثر 365 روز به عنوان مقیم موقت یا شخص تحت حمایت بابت حضور در کانادا محاسبه می شود.
کسانی که درخواست پناهندگی کرده اند یا در پرونده درخواست پناهندگی یکی از اعضای خانواده هستند، مدت زمانی که پیش از دریافت نتیجه مثبت در تایید اینکه شخص تحت حمایت محسوب می شوند صرف شده، جزو روزهای حضور در کانادا به حساب نخواهد آمد.

 

Time you have lived in Canada (physical presence)

Physical presence is required for citizenship application and days you spend abroad due to COVID-19 will not count as days in Canada.

At least 1,095 days (3 years) during the 5 years are needed for your physical presence in Canada before the date of signing the application.

Some of the days spent in Canada as temporary resident or protected person or outside Canada as a Crown servant or a family member of a Crown servant may be calculated as your physical presence in Canada.

A temporary resident is a visitor, student, worker or temporary resident permit holder.

A protected person is someone who is in need of protection or a convention refugee by the Immigration and Refugee Board or has received a positive decision on a Pre-Removal Risk Assessment from Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

In calculating your physical presence, each day spent in Canada as a temporary resident or protected person within the last 5 years counts as one half day. maximum of 365 days as a temporary resident or protected person is accepted toward your time spent in Canada.

For those who have made refugee claim or have been included on a family member’s refugee claim, the time before you receive a positive decision confirming you as a protected person, will not count as your physical presence in Canada.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen/eligibility.html

فهرست